Smiltenes novads jautā: vai un kā Jūs būtu gatavs/-a līdzdarboties Smiltenes novada pašvaldības klimata un vides pasākumu īstenošanā?

Kopš 2016. gada Smiltenes novada pašvaldība ir parakstījusi Pilsētas mēru paktu klimata un enerģētikas jautājumos. Pilsētas mēru pakts ir pasaulē lielākā pilsētu un reģionu kustība klimata un enerģētikas jomā. Parakstot šo dokumentu pašvaldība ir apņēmusies savā teritorijā līdz 2030. gadam CO2 (un iespējams arī citu siltumnīcas gāzu) emisijas samazināt par vismaz 40%, galvenokārt uzlabojot energoefektivitāti un plašāk izmantojot atjaunojamos energoavotus, kā arī palielināt noturību, pielāgojoties klimata pārmaiņu ietekmei.

2019.gadā ir apstiprināts Smiltenes novada Ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāns 2020.-2030.gadam (SECAP), kur ir definēti pasākumi klimata pārmaiņu mazināšanai (CO2 emisiju un enerģijas patēriņa samazināšanai), kā arī pasākumi, lai pielāgotos klimata pārmaiņām SECAP. Pēc novadu Administratīvi teritoriālās reformas 2021. gadā, šis izstrādātais dokuments ir spēkā, bet pašvaldība strādā pie tā aktualizācijas, lai izstrādātu SECAP atbilstoši jaunākajiem datiem un aktuālajai novada teritorijai.

Tāpat pašvaldības Attīstības programmas 2022. – 2028. gadam Smiltenes novada attīstības programma, plānošanas dokumenta sadaļā Rīcības plāns , noteikti pasākumi un aktivitātes noteikto uzdevumu izpildei. Rīcības virzieni RV12 Vide un dabas resursi un RV14 Klimatnoturība un enerģētika definē uzdevumus ciešā saistībā ar EU regulām un mērķi, ka līdz 2050.gadam, lai Eiropas Savienība kļūtu par pirmo klimatneitrālo kontinentu pasaulē.

Lai sasniegtu 2030. gada mērķus, nākamo septiņu gadu laikā izšķiroša loma būs iedzīvotājiem. Tikai tad, ja cilvēki aktīvi iesaistīsies – kā patērētāji un kā kopienu veidotāji – varēsim sekmīgi stāties pretim klimata pārmaiņām, tāpēc lūdzam iedzīvotājus norādīt savu interesi un gatavību līdzdarboties pašvaldības klimata un vides pasākumu īstenošanā, izvēloties vienu vai vairākus (maksimāli trīs) atbilžu variantus.

Tāpēc Smiltenes novads jautā: vai un kā Jūs būtu gatavs/-a līdzdarboties Smiltenes novada pašvaldības klimata un vides pasākumu īstenošanā?

Read more
Registration helps to obtain representative results. Your personal data is protected by Polltix in accordance with GDPRVote with GoogleVote with Facebook